Materiały edukacyjne

Czy nowa WPR rozwiąże problemy środowiskowe związane z rolnictwem?

Zielona  reforma, która nic nie zmienia

28 czerwca 2021 ministrowie rolnictwa krajów UE, na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu, przypieczętowali porozumienie w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej (2021-27) wypracowane przez Parlament, Komisję i przedstawicieli państw członkowskich w ostatni piątek (25 czerwca). Choć oficjalne komunikaty nazywają reformę bardziej zieloną i sprawiedliwszą, nie została ona powiązana w żaden sposób z celem neutralności klimatycznej Europejskiego Zielonego Ładu, a przewidywane działania na rzecz środowiska i klimatu nie mają nic wspólnego z ambicjami z początkowej fazy projektowania reformy.

Czytaj dalej →

Parlament Europejski zadaje cios reformie Wspólnej Polityki Rolnej

Topnieją szanse na ambitną reformę europejskiego rolnictwa po tym, jak Rada Europejska, a następnie Parlament znacząco osłabiły pro-środowiskowe zapisy w nowej WPR po roku 2022. Zdaniem organizacji ekologicznych uniemożliwi to osiągnięcie celów związanych z ochroną klimatu i bioróżnorodności, przyjętych przez Unię. Niektóre z organizacji mówią wręcz o „wyroku śmierci na małe gospodarstwa i naturę”. Wzywają Komisję Europejską, by odrzuciła w całości okrojony projekt reformy WPR i zaczęła prace od nowa.

Materiały z seminarium dla doradców

Seminarium odbyło się w dniach 29.09.202 do 1.10.2020.


Wykłady do pobrania:

Praktyki agroekologiczne w ochronie wód ograniczające straty azotu i fosforu – dr Robert Borek

Efektywność wybranych pakietów programu rolnośrodowiskowego w ochronie różnorodności biologicznej – J. Stalenga, P. Radzikowski , K. Brzezińska, M. Stańska, M. Kozak, P. Nasiłowski

Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe – Zbigniew M. Karaczun

Woda w rolnictwie – Maria Staniszewska

Wielofunkcyjność bagiennych stref buforowych i ich wpływ na środowisko i rolnictwo – Marta Wiśniewska

Obieg składników pokarmowych w gospodarstwie – Marek Krysztoforski

Przemiany w polskim rolnictwie a nadmiar biogenów w wodach Morza Bałtyckiego – Dr hab. Józef Tyburski

Kalkulatory

 

Strategia „Od pola do stołu” – najlepszy scenariusz dla zdrowia Polaków, dochodów rolników i czystego środowiska.

Od co najmniej 20 lat zarówno unijni rolnicy, jak i konsumenci domagali się zmiany Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na bardziej przyjazną zdrowiu, małym i średnim gospodarstwom oraz środowisku. Już w 2018 roku, podczas planowania WPR na lata 2021 – 2027, Komisja Europejska (KE) podjęła próbę reform mających na celu zahamowanie negatywnych zjawisk powodowanych przez unijny system rolnictwa przyczyniający się do wyludnienia obszarów wiejskich, zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia wody i gleby oraz coraz silniejszego obniżania pozycji rolników w łańcuchu wartości.

O żywności. Czas na zmianę od pola do stołu.

W grudniu 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła projekt wielkiej transformacji gospodarki i polityk Unii Europejskiej pod nazwą Europejski Zielony Ład. Jedna z jego istotnych części dotyczy rolnictwa i żywności, ujmując je w jedną strategię „od pola do stołu”.

Zmiany w rolnictwie – nowe propozycje w ramach WPR

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rolnictwo było dziedziną, w której zmiany następowały niezwykle intensywnie. Szerokie zastosowanie nawozów sztucznych praktycznie uniezależniło produkcję roślinną od nawozów pochodzenia zwierzęcego. Nastąpiło oddzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej. Użycie pestycydów na wielką skalę pozwoliło prowadzić duże uprawy monokulturowe. Zastosowanie ciężkiego sprzętu obniżyło zapotrzebowanie na pracę fizyczną. Koncentracja zwierząt i intensyfikacja hodowli umożliwiła masową produkcję mięsa i nabiału. Wszystkie te zmiany realizowane były i są zgodnie z zasadą, że poprzez maksymalizację produkcji rolnej zwiększą się dochody rolników, a wzrost ilości wyprodukowanej żywności pozwoli na zaspokojenie potrzeb rosnącej populacji świata.

Poprawa wydajności gospodarstwa rolnego poprzez zapobieganie wymywania azotu i fosforu z gleby do wód

Nawożenie gruntów rolnych jest powszechnie stosowanym zabiegiem agrotechnicznym, zwiększającym plony. Niestety, przeciętnie tylko 50% azotu dostarczanych z nawozami jest wykorzystywana przez rośliny, co oznacza, że połowa związków azotu zostaje uwolniona do środowiska i przedostaje się do wód (powierzchniowych i podziemnych), powodując straty ekonomiczne dla rolnika i problemy w środowisku wodnym. Straty związków fosforu są mniejsze, lecz jest to również groźne dla środowiska. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zbilansowanie dawek, uwzględnienie odpowiednich terminów aplikacji i warunków glebowych.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz broszurę:

ulotka-dla-rolnikow-web