01. Przemiany w polskim rolnictwie a nadmiar biogenów w wodach Morza Bałtyckiego

Sprawdź swoją wiedzę. Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

1. 
Rolnictwo zrównoważone to takie rolnictwo które:
2. 
Nadwyżki azotu i fosforu w glebie są wynikiem:
3. 
Konsekwencją specjalizacji w produkcji rolnej w gospodarstwach nieprowadzących w ogóle chowu zwierząt (typu roślinnego) jest:
4. 
Recyrkulacyjne Gospodarstwo Ekologiczne to gospodarstwo, w którym:
5. 
Inne ważne działania ograniczające ucieczkę biogenów do wód powierzchniowych to: